• 23 mei 2022 17:41

Financiën

Helaas was het ook dit jaar niet mogelijk een vergadering te beleggen waarin de financiële resultaten van het afgelopen jaar konden worden besproken en hopelijk goedgekeurd. Onlangs is middels een enquête onderzocht of er belangstelling was om het jaarfeest annex vergadering alsnog te houden eind september/begin oktober. Helaas bleek de onzekerheid over de besmettelijkheid van Covid-19 nog zo groot dat de aanmeldingen te gering waren om die activiteit nog dit jaar te houden. Hopelijk lukt het in april 2022 wel.
Als gevolg van het niet doorgaan van het feest en uiteraard ook niet van het jaarlijkse uitstapje is over 2020 een flink overschot ontstaan en dat zal over 2021 ook het geval zijn. Aangezien onze Reünistenclub geen winststreven heeft is door het bestuur besloten voor het eerstvolgende feest een aanzienlijk lagere eigen bijdrage te vragen. Misschien verleidt dat meer mensen naar het jaarfeest te komen.
Ondanks dat er geen vergadering is geweest om de cijfers over 2020 goed te keuren heeft het bestuur de behoefte verantwoording af te leggen over de resultaten van 2020. Zoals hiervoor vermeld is een aanzienlijk overschot ontstaan door het vervallen van het jaarfeest en het uitstapje. Daartegenover liepen de opbrengsten wat terug door lagere contributies als gevolg van een dalend ledental en lagere advertentie opbrengsten. Aan de kostenkant bleken de overige kosten wat lager: in 2020 waren er ondanks corona gelukkig minder sterfgevallen. Hierdoor waren de kosten voor bloemstukken lager dan andere jaren.
Verheugend is dat uiteindelijk alle leden hun contributie hebben betaald.

Klik HIER voor het jaaroverzicht 2020/21.